ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δικτυακός τόπος http://www.remed.gr (εφεξής το «Site») λειτουργεί υπό την διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «REMED ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «REMED PROJECTS» που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 52 (Τ.Κ. 18344) , με Α.Φ.Μ.800666451 της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου και με αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 134901601000 που δραστηριοποιείται ως ερευνητής αγοράς, καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία».

Α. Εισαγωγή

 1. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Site οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν την επίσκεψη ή/και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους και να διακόψει άμεσα την πρόσβαση του σε αυτές, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι έχει κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο τους και τους αποδέχεται ως αυτοί έχουν στο σύνολο τους και παραχωρεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του.
 2. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Site.
 3. Η Εταιρεία δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί ή να διαγράψει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιηθέντες όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να διακόψουν αμέσως και να απέχουν από τη χρήση και επίσκεψη του Site. Κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή δεσμεύει τους χρήστες από την στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν στο Site.
 4. Ο παρών δικτυακός τόπος (Site) ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμος λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Η Εταιρεία δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στο Site ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία του Site, εν όλω ή εν μέρει.

Β. Υποχρεώσεις κάθε επισκέπτη / χρήστη του Site

Ο επισκέπτης / χρήστης του Site οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Site. Περαιτέρω, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Site ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών ή άλλων που αντίκεινται στον κώδικα συμπεριφοράς χρηστών internet. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Site ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Γ. Περιεχόμενο

 1. Το Site περιέχει πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, καθώς και τα προγράμματα προώθησης, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Το περιεχόμενο του Site παρέχεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, ήτοι για την παροχή πληροφοριών προς τους χρήστες.
 2. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο Site να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών του Site, δεν εγγυάται και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
 3. Το Site είναι γεμάτo δεδομένα, εικόνες και απαραίτητες πληροφορίες ώστε να σας καθοδηγεί και να σας διευκολύνει στην πληροφόρησή σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα της Εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται και επικαιροποιούνται διαρκώς, ενδέχεται, ωστόσο, να αλλάξουν για συγκεκριμένες αγορές ή για νομικούς λόγους. Η Εταιρεία δύναται να προβεί μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της σε αλλαγές πληροφοριών που περιγράφονται στο Site, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.
 4. Η Εταιρεία παρέχει ειδικό περιεχόμενο αποκλειστικά για τους συνεργάτες της, καλούμενους εφεξής χάριν συντομίας «Εγγεγραμένοι Χρήστες». Το περιεχόμενο αυτό είναι εμπιστευτικό και περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες και δεδομένα. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό είναι ελεγχόμενη από την Εταιρεία και απαγορεύεται αυστηρά σε μη Εγγεγραμμένους Χρήστες. Η Εταιρεία διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά της να αξιώσει αποζημίωση για κάθε παράτυπη πρόσβαση και χρήση του περιεχόμενου αυτού από οποιοδήποτε χρήστη του Site.

Δ. Τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών

Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω του Site, έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά ή πρόταση δεσμεύουσα την Εταιρεία για τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά ή/και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ε. Πνευματικά Δικαιώματα & Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

 1. Το σύνολο του περιεχομένου του Site, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, μαρκών, λογοτύπων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των εκάστοτε κατασκευαστριών εταιριών και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
 2. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη και ειδική προς τούτο συναίνεση της Εταιρείας.
 3. Ο δικτυακός μας τόπος (Site) ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο, οι οποίες δεν ελέγχονται και δεν διαχειρίζονται από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων καθώς επίσης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού, συνεπεία της χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων. Το περιεχόμενό των εν λόγω ιστοσελίδων δεν δεσμεύει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω του Site δεν συνιστά και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Η Εταιρεία δεν ενστερνίζεται και δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών πλην αντίθετης, έγγραφης και ειδικής δήλωσης της ιδίας στο Site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους δικαιούχους/διαχειριστές των οικείων ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν αποκλειστική και ακέραιη ευθύνη για την παροχή κάθε σχετικής των ιστοσελίδων τους, υπηρεσίας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών των ως άνω ιστοσελίδων.

ΣΤ. Περιορισμός Ευθύνης

 1. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του Site, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του Site.
 2. Το Site περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή και διευκόλυνση σας. Η Εταιρεία αποποιείται οιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη γνησιότητα του περιεχομένου καθώς και για το ίδιο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες όλων των εξωτερικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στο Site και που περιέχονται σε οιοδήποτε ανεξάρτητο δικτυακό τόπο ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
 3. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του μονομερούς και απόλυτου δικαιώματος της να μεταβάλλει ή/και να καταργεί κάθε στοιχείο, ουσιώδες ή μη, του περιεχομένου του Site και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας τροποποίησης ή / και κατάργησης.
 4. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.
 5. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για λόγους που βρίσκονται εκτός υπαιτιότητας της ή εκτός της σφαίρας επιρροής της, ιδίως για γεγονότα τυχερά ή ανωτέρας βίας.
 6. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Site.
 7. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του Site παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένη περιγραφή ή σε εμφανιζόμενο δείγμα/υπόδειγμα, καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή ειδική χρήση ή περί μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Η Εταιρεία αρνείται ρητώς κάθε τέτοια εγγύηση.
 8. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου τoυ Site, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» είτε πρόκειται για το Site είτε για κάποιο άλλο εξυπηρετή μέσω του οποίου λαμβάνετε το περιεχόμενο του Site.
 9. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ή παρεπόμενη ζημία, προερχόμενη από την χρήση του Site.

Ζ. Αποζημίωση

Ο χρήστης του Site αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία για κάθε ζημία ή βλάβη, πρόστιμο ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, αποζημιώσεων κάθε είδους, δικαστικών δαπανών, προστίμων, δικηγορικών αμοιβών τρίτου, οιασδήποτε φύσεως, που προκύπτει από την αθέτηση των όρων χρήσης του Site λόγω υπαιτιότητας του. Σε περίπτωση λήψης, κοινοποίησης ή επίδοσης προς την Εταιρεία οιουδήποτε εγγράφου, ενδεικτικώς δικογράφου, εξωδίκου, εγγράφου δημόσιας αρχής ή άλλου εγγράφου, η Εταιρεία θα ενημερώνει αμελλητί τον χρήστη, ο οποίος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να επέμβει προς επίλυση της διαφοράς, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, μέτρο ώστε να διαφυλάξει αζήμια και ανέπαφη την τελευταία. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της Εταιρείας με δικές του δαπάνες και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την υπεράσπισή της σε περίπτωση άσκησης ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής, προσφυγής ή ποινικής δίωξης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας.

Η. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε μέσω του Site θα αξιοποιηθούν από την Εταιρεία για την καλύτερη ενημέρωσή σας και ενδεχομένως για την μελλοντική προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, για έρευνα αγοράς, έλεγχο δεδομένων πωλήσεων και προωθητικές ενέργειες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».
 2. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων.
 3. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο Site και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ο,τιδήποτε σχετίζεται με αυτά.
 4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό,τι κρίνεται σκόπιμο κατά την απόλυτη κρίση αυτής.

Θ. Συλλογή Μη Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την πλοήγησή σας στο Site, ενδέχεται να συλλέγουμε νομίμως τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι προσωπικές.

Ι. Πληροφορίες που ενδεχομένως εισάγονται αυτόματα στον υπολογιστή σας

Η Εταιρεία για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στο Site και να δημιουργήσει μία καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία για εσάς ενδεχομένως να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγηση με τη μορφή ”cookies” και παρόμοιων τεχνολογιών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Για να περιορίσετε ή να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές επιλογές που παρέχουν οι Internet Browsers. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του Internet Browser που χρησιμοποιείτε.

ΙΑ. Online Υπηρεσίες

Η χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρείας είναι δωρεάν αλλά το κόστος της σύνδεσης επιβαρύνει τον χρήστη.

ΙΒ. Λοιποί Όροι

 1. Κάθε επιμέρους άρθρο, παράγραφος, εδάφιο ή διάταξη έχει αυτοτελή και ανεξάρτητο χαρακτήρα και θεμελιώνει αυτοτελείς και ανεξάρτητες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση κάθε επιμέρους διάταξη θα ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να είναι ισχυρή και να παράγει πλήρη έννομα αποτελέσματα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν εν ισχύ εξαιρουμένων αποκλειστικώς των συγκεκριμένων άκυρων όρων.
 2. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί νόμιμο περιεχόμενο τους, εάν προηγουμένως δεν έχει ενσωματωθεί ρητώς και εμφανώς στο οικείο τμήμα του Site (υπό τον σύνδεσμο «Όροι Χρήσης») από την Εταιρεία. Οι παρόντες όροι αποτυπώνουν την πλήρη και μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης πρότασης ή επικοινωνίας/αλληλογραφίας των μερών αναφορικά με το αυτό αντικείμενο.
 3. Ο χρήστης δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση των παρόντων όρων για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ουσιαστικό ή τυπικό, ιδίως δε, για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140επ., 147επ., 178, 179 και 288 του Αστικού Κώδικα.

ΙΓ. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Ο δικτυακός τόπος (Site) δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με το Site και το περιεχόμενο του, ανεξαρτήτως του νομίμου λόγου ευθύνης, θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.